Tag Archives: thakura

Bhajana Rahasya

Srila Bhaktivinoda Prathama-yamaSadhanaBhajana at the End of Night Sraddha(Faith) krsna-varnam tvisakrsnam sangopangastra-parsadamyaj├▒aih sankirtana-prayair bhajami kali-pavanam (1)nijatve gaudiyan jagati parigrhya prabhur-imanhare krsnety evam ganana-vidhina kirtayata bhohiti prayam siksam carana-madhupebhyah paridisansaci-sunuh kim me nayana-saranim yasyati padam (2) (Stavavali) By the sacrifice of … Continue reading

Posted in bhaktivinoda, Hare Krishna, history, human-rights, philosophy, prabhupada, Singularity, social-science | Tagged , | Leave a comment